SHS Generalforsamling 2021

SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling for 2021

Tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 19.00 i klubhuset på Havneøen Mågen
Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2020 – se den her
 3. Forelæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse – kan ses her
 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget for 2021
 6. Fastlæggelse af kontingent og indskud
  1. bestyrelsen forslår uændret kontingent
 7. Valg af formand for en periode af 2 år i ulige årstal
  1. Finn Dalhoff er på valg og genopstiller ikke
 8. Valg af kasserer for en periode af 2 år i lige årstal
  1. Ikke relevant
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
  1. På ulige årstal: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant: Johannes Buhrmann som bestyrelsesmedlem Jette Thøgersen som suppleant er på valg. Begge genopstiller
  2. På lige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant: Ikke relevant
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
  1. På ulige årstal: 1 bestyrelsesmedlem. Marianne Pedersen er på valg og genopstiller
  2. På lige årstal: 1 suppleant. Johannes Buhrmann er valgt ind i bestyrelsen for S/I Greve Marina, og der skal derfor vælges en ny suppleant
 12. Valg af medlemmer til udvalg
  1. Infoudvalg
  2. Aktivitetsudvalg
 13. Eventuelt

Mød op til generalforsamlingen og få en SHS-stander
Regnskaberne for SHS og Trivsel vil ligge til gennemsyn på generalforsamlingen

Vel mødt
Bestyrelsen

Sidst men ikke mindst serverer cafeen som altid Skipperlabskovs til generalforsamlingen
fra kl. 17. Tilmeld dig til cafeen, tlf.: 93 94 72 70