SHS generalforsamling 2019

SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling

Fredag den 15. marts, kl. 19.00 i klubhuset på Havneø Mågen

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2018
 3. Forelæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse
 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år
 7. Valg af formand for en periode af 2 år i ulige årstal. På valg: Finn Dalhoff
 8. Valg af kasserer for en periode af 2 år i lige årstal. Ikke relevant.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
  På ulige årstal: Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. På valg: Johannes M. Bührmann til bestyrelsen og Kaj Krogh som suppleant.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg: Inger Lind og Per Henriksen som revisorer, og Hans Otto Thøgersen som revisorsuppleant.
 11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
  På ulige årstal: 1 bestyrelsesmedlem. På valg: Marianne Pedersen
 12. Valg af medlemmer til udvalg.
     Infoudvalg: På valg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig
     Sejladsudvalg: På valg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
     Aktivitetsudvalg: På valg: Bente Henriksen
 13. Eventuelt

Mød op til generalforsamlingen og få en gratis SHS-stander.

Vel mødt
Bestyrelsen.