Indkaldelse til Generalforsamling

SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling

Fredag den 16. marts, kl. 19.00 i klubhuset på Havneø Mågen

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2017
 3. Forelæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Igen i år er det nødvendigt med en opdatering af SHS’s vedtægter. Dette skyldes, at havnens generalforsamling i 2017 vedtog en navneændring, hvorved S/I Hundige Havn skiftede navn til S/I Greve Marina. Eftersom SHS hjemsted beskrives i vedtægterne, er en opdatering påkrævet, således at hjemstedet betegnes ved rette navn. Dette medfører at § 1-2-4-8-11 konsekvensrettes med hensyn til hjemhavn, således at SHS er hjemmehørende på Havneøen Mågen i S/I Greve Marina.
  Ændringerne i vedtægterne bliver derfor ikke sendt til afstemning, da navneændringen af havnen er vedtaget og SHS ikke har yderligere indflydelse på dette.Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastlæggelse af kontingent af og indskud for det kommende år.
 7. Valg af formand. Ikke relevant, da formanden er valgt for en toårig periode  i 2017
 8. Valg af kasserer for en periode af 2 år. På valg er Hans Kofoed.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
  På lige årstal: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg er Steen Jørgensen og Bente Henriksen til bestyrelsen og Marianne Pedersen som suppleant.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Inger Lind og Per Henriksen som revisorer, og Hans Otto Thøgersen som revisorsuppleant.
 11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
  På lige årstal; 1 suppleant. På valg er Arne Nielsen
 12. Valg af medlemmer til udvalg.
  Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig
  Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
  Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen
  Medlem af Havnebestyrelsen: Marianne Pedersen modtager genvalg
 13. Eventuelt

Mød op til generalforsamlingen og få en gratis SHS-stander.

Vel mødt

Bestyrelsen.