Forfatterarkiv: Administrator

Stander nedtagning

Sejlsæsonen er ved at være slut og standeren bliver taget ned

lørdag d. 6. november 2021

Programmet er som følger:

 Kl. 13:00  Standeren tages ned og vores ny formand holder en lille tale.

Kl. 13:15   Klubben serverer “en lille en”

Herefter er der fællesspisning for egen regning. Caféen serverer smørrebrød eller hvad man måtte ønske fra caféens sortiment.  Tilmelding er ikke nødvendig.

Bagefter serverer klubben kaffe.

SHS’ bestyrelse

SHS Generalforsamling 2021

SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling for 2021

Tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 19.00 i klubhuset på Havneøen Mågen
Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2020 – se den her
 3. Forelæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse – kan ses her
 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget for 2021
 6. Fastlæggelse af kontingent og indskud
  1. bestyrelsen forslår uændret kontingent
 7. Valg af formand for en periode af 2 år i ulige årstal
  1. Finn Dalhoff er på valg og genopstiller ikke
 8. Valg af kasserer for en periode af 2 år i lige årstal
  1. Ikke relevant
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
  1. På ulige årstal: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant: Johannes Buhrmann som bestyrelsesmedlem Jette Thøgersen som suppleant er på valg. Begge genopstiller
  2. På lige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant: Ikke relevant
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
  1. På ulige årstal: 1 bestyrelsesmedlem. Marianne Pedersen er på valg og genopstiller
  2. På lige årstal: 1 suppleant. Johannes Buhrmann er valgt ind i bestyrelsen for S/I Greve Marina, og der skal derfor vælges en ny suppleant
 12. Valg af medlemmer til udvalg
  1. Infoudvalg
  2. Aktivitetsudvalg
 13. Eventuelt

Mød op til generalforsamlingen og få en SHS-stander
Regnskaberne for SHS og Trivsel vil ligge til gennemsyn på generalforsamlingen

Vel mødt
Bestyrelsen

Sidst men ikke mindst serverer cafeen som altid Skipperlabskovs til generalforsamlingen
fra kl. 17. Tilmeld dig til cafeen, tlf.: 93 94 72 70

 

Generalforsamling, S/I Greve Marina

Herved indkaldes til S/I Greve Marinas ordinære generalforsamling for 2020 & 2021

Onsdag d. 1. september 2021 kl. 19:00

På Hedelyskolen i kantinen

Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve

Grundet Corona vil der kun være adgang for 1 person pr. andelshaver!

Der kræves tilmelding senest d. 11. juni 2021

til E-mail: havnen@fwn.dk mærket Mågen eller Hejren.

Der vil være krav om et gyldigt Coronapas for at få adgang!

Der vil endvidere være krav om mundbind, når ikke man sidder ned!

Denne indkaldelse bør være sendt til alle andelshavere/bådpladsejere, men det ser desværre ud til, at ikke alle har modtaget den. Hvis du ikke har fået den, kan du henvende dig til Mågens Havnekontor for at få tilsendt hele indkaldelsen med dagsorden og bilag.

 

Hyggekap

Hyggekapsejladserne begynder igen, første gang er d. 13. maj, Kristi Himmelfarts dag, det må være en god anledning til at komme ud på vandet.

Der er informations- og skippermøde torsdag d. 22. april kl. 19.00. Det bliver et virtuelt møde via
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting
Learn More | Meeting options

Er du interesseret i flere detaljer, kan du finde mere her:

Indbydelse til skippermøde
Hyggekapsejladsregler

 

Standerhejsning – ændring!

SHS’s standerhejsning er på lørdag, d. 10. april. På grund af de fortsatte Corona restriktioner er der ikke planlagt nogen social komsammen, som det er traditionen. Det betyder bl.a., at der ikke må være samlet mere end 10 personer, og det er derfor bare bestyrelsen, der hejser standeren. Af praktiske grunde er tidspunktet derfor flyttet fra kl. 13.00 til kl. 11.00.

Vi ser frem til en sejlsæson 2021 med forhåbentlig godt vejr, så vi kan nyde at komme på vandet, selv om standeren kommer op i stilhed.

Bestyrelsen

Generalforsamling, udsættes

Grundet COVID-19 restriktioner udsættes SHS generalforsamling – planlagt 5. marts 2021 – indtil det igen er sundhedsfagligt forsvarligt at mødes. Hvornår det bliver er endnu uvist.

SHS bestyrelse har godkendt et nødbudget med uændret kontingent således, at der kan opkræves kontingent og klubbens aktiviteter kan forsætte i 2021, til der kan afholdes en ordinær generalforsamling.

Bestyrelsens håber, at klubbens medlemmer har det godt og passer på sig selv og andre, når de færdes på havnen.

Med venlig hilsen

SHS bestyrelse