Glædelig Jul

Billedresultat for julenisser

Kære SHS’er

I ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Som traditionen byder, mødes vi på årets sidste dag, den 31. december, kl. 12.00 i klubhuset til vin og kransekage.

Med ønsket om en god 2019 sæson

Bestyrelsen
SHS

Ø-udvalget orienterer

Der indkaldes til orienteringsmøde torsdag d. 27.september kl. 19.00.

Mødet afholdes i klubhuset.

På mødet vil der blive talt om havnens økonomi og tanker omkring havnens fremtidsplaner – der kan ikke vedtages noget, da det kun kan ske på de årlige generalforsamlinger!

Læs mere her

Bådoptagning 2018

Datoer for bådoptagning er i kalenderen, men  her kommer en samlet oversigt.
Alle dage fra kl. 8.00

Fredag d. 21. september
Fredag d. 28. september

Lørdag d. 6. oktober
Fredag d. 12. oktober
Onsdag d. 17. oktober
Lørdag d. 27. oktober
Tirsdag d. 6. november
Fredag d. 16. november

Persondataforordningen

Dine private oplysninger hos SHS

Persondataloven erstattes af persondataforordningen den 25. maj 2018. Idrætsforeningerne i Danmark har i mange år været underlagt lovregler for behandling af personoplysninger. Men fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler, nemlig EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov.

Forordningen medfører en skærpelse af nogle af de pligter, der følger med, når SHS beder om personoplysninger, f.eks. forpligtelser om dokumentation for, hvordan SHS behandler personoplysningerne, og om orientering af dig som medlem af SHS, hvordan disse oplysninger bruges.

Lidt forenklet sagt kræver forordningen, at SHS som dataansvarlig har vurderet forholdene og truffet fornuftige beslutninger. Bestyrelsen har derfor udarbejdet en privatlivspolitik. Denne kan læses her

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at spørge formanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen”

Hyggekap

Hyggekap er en uformel kapsejlads for sejlere i Hundige Havn, og alle kan være med. Der sejles efter almindelige søvejsregler, og det er gratis. Der indbydes til informations- og skippermøde torsdag d. 19. april 2017 kl. 19.00 i SKB’s klubhus på Hejren. Se indbydelsen her

Indkaldelse til Generalforsamling

SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling

Fredag den 16. marts, kl. 19.00 i klubhuset på Havneø Mågen

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2017
 3. Forelæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Igen i år er det nødvendigt med en opdatering af SHS’s vedtægter. Dette skyldes, at havnens generalforsamling i 2017 vedtog en navneændring, hvorved S/I Hundige Havn skiftede navn til S/I Greve Marina. Eftersom SHS hjemsted beskrives i vedtægterne, er en opdatering påkrævet, således at hjemstedet betegnes ved rette navn. Dette medfører at § 1-2-4-8-11 konsekvensrettes med hensyn til hjemhavn, således at SHS er hjemmehørende på Havneøen Mågen i S/I Greve Marina.
  Ændringerne i vedtægterne bliver derfor ikke sendt til afstemning, da navneændringen af havnen er vedtaget og SHS ikke har yderligere indflydelse på dette.Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastlæggelse af kontingent af og indskud for det kommende år.
 7. Valg af formand. Ikke relevant, da formanden er valgt for en toårig periode  i 2017
 8. Valg af kasserer for en periode af 2 år. På valg er Hans Kofoed.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
  På lige årstal: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg er Steen Jørgensen og Bente Henriksen til bestyrelsen og Marianne Pedersen som suppleant.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Inger Lind og Per Henriksen som revisorer, og Hans Otto Thøgersen som revisorsuppleant.
 11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
  På lige årstal; 1 suppleant. På valg er Arne Nielsen
 12. Valg af medlemmer til udvalg.
  Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig
  Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
  Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen
  Medlem af Havnebestyrelsen: Marianne Pedersen modtager genvalg
 13. Eventuelt

Mød op til generalforsamlingen og få en gratis SHS-stander.

Vel mødt

Bestyrelsen.