Kategoriarkiv: Nyt fra medlemmerne

Duelighedsbevis

Nu har du mulighed for at få den teoretiske del af Duelighedsbeviset!

SHS, HBK og Greve Sejlklub giver dig nu muligheden for et kursus i den teoretiske del af Duelighedsbeviset via Water Games i Vallensbæk havn.

Water Games tilbyder kurset til de tre klubbers medlemmer til en specialpris: kr. 1500 + prøve: kr. 500., i alt kr. 2000.

Kurset kræver minimum 7 deltagere og vil blive gennemført, hvis der er et tilstrækkelig antal deltagere.

Kurset kan gennemføres enten som et weekend-kursus af 17 timers varighed (fredag 18-21, lørdag 10-17, søndag 10-17), alternativt kan det gennemføres over 5 aftner.

Er du interesseret, så send en mail til undertegnede.

Er der tilstrækkelig interesserede, vil dit navn og e-mail blive sendt til Water Games, og du vil blive kontaktet direkte af Water Games.

Send mig en mail senest den 23. maj.

Med venlig hilsen

Finn Dalhoff
finn@dalhoff-f.dk

SHS – Tegningsret – § 12 – Version: 2.0

 

Efter forslag fra bestyrelsen vedtog SHS på sin generalforsamlingen 2017 at slette følgende sætning i vedtægterne:

”Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer” –

Efterfølgende udsteder formanden en generalfuldmagt til kassereren så han kan disponere selvstændigt over foreningens midler.

Vedtægternes regler for tegningsret – efter ændringen – lyder således:

”Foreningen tegnes af formanden”

De nærmere regler vedrørende tegningsret er fastsat af generalforsamlingen. Disse regler kan IKKE omgås/suppleres ved, at formanden udsteder en generalfuldmagt til en kasserer eller til andre medlemmer af bestyrelsen. En sådan fuldmagt har ingen retsvirkning. Såfremt kassereren eller andre – i en given situation – skal disponere foreningens midler, vil dette kræve en ny fuldmagt fra formanden i hvert enkelt tilfælde.

I forholdet til Danske Bank vil dette betyde, at kassereren fortsat IKKE egenhændigt kan betale de løbende regninger via Netbank. Han har fortsat IKKE tegningsret i medfør af vedtægterne – intet er ændret i forholdet til Danske Bank.

Men det er dog det mindste problem. Det reelle problem er, at enhver sikkerhed mod svindel og underslæb fra enkelt personer – hvilket desværre alt for ofte sker – efter ændringen, er fjernet fra vedtægterne. Risiko for svindel og underslæb tages meget alvorlig i mere seriøse foreninger, derfor indeholder deres vedtægter bestemmelser om, at foreningen KUN kan tegnes af to personer i fællesskab.

Denne alvor er tydeligt ikke gældende i SHS, hvilket bl.a. fremgår af følgende bemærkning på generalforsamlingen – ” Hvis banken er tilfreds, kan vi vel alle være tilfredse.”

Løsningen er fortsat:

Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. Kassereren kan – via netbank – efterfølgende og egenhændigt, betale de løbende regninger i forbindelse med ovennævnte dispositioner.

Aa. Jaenicke

SHS – Generalforsamling 2017 – Vedtægtsændring – § 12

Tegningsret – Indledende bemærkninger:

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af vedtægterne, hvem der kan tegne foreningen økonomisk. Man regner selvfølgelig aldrig med, at man selv vil blive en af de foreninger, hvor formanden eller kassereren ”er løbet med kassen”, men det sker desværre alt for ofte, og det er hver gang en ulykkelig situation – både for foreningen men også for den person, der har brugt foreningens penge.

Hvis man skal sikre sig bedst muligt mod svindel og underslæb, er løsningen at skrive i sine vedtægter, at foreningen kun kan tegnes af to personer i fællesskab.

De nuværende vedtægter, § 12 sidste afsnit, er helt i overensstemmelse med ovenstående.

  1. Foreningen tegnes af formanden.
  2. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.
  3. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i foreningen.

Efter indsigelse fra Danske Bank, vedrørende kassererens løbende betalinger via Netbank, foreslår bestyrelsen, at sætningen – ”Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formand som kasserer” – slettes. Hvorefter formanden giver kassereren en fuldmagt!!

Helt ærligt – det er direkte uansvarligt.

Problemstillingen i forbindelse med kassererens betaling af løbende regninger, via netbank, kan IKKE løses ved at fjerne sætningen: ”Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer” – fordi vedtægternes beskyttelse mod svindel og underslæb derved samtidigt forsvinder.

Problemstillingen er, at man blander 2 ting sammen i forbindelse med netbank.

1) Indkøb (beslutning om) af diverse varer og tjenesteydelser, der – jfr. vedtægterne – der kræver underskrift/godkendelse af såvel formand som kasserer, og

2) Betaling (efterfølgende) for ovennævnte varer og tjenesteydelser, f. eks. via netbank. Gennemførelse af disse betalinger kræver IKKE underskrift/godkendelse af såvel formand som kasserer.

Der fremsættes herved nedenstående ændringsforslag til § 12, sidste afsnit, til bestyrelsens forslag:

  1. Foreningen tegnes af formanden. (Uændret)
  2. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. Kassereren kan – via netbank – efterfølgende og egenhændigt, betale de løbende regninger i forbindelse med ovennævnte dispositioner. (Tilføjelse)
  3. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening. (Uændret)

Aage Jaenicke – SHS

Det “nye” mastehus – Forbud eller kapacitet?

Det lokale Ø-udvalg har nedlagt et forbud mod, at master under 12 meter placeres i det nye mastehus. Disse master henvises til det gamle mastehus, hvor der som bekendt ikke findes taljer til håndtering af master.
Denne beslutning søges begrundet med, at der ikke er plads i det nye mastehus, hvis man er sent ude. En nærmere gennemgang af indretning og placering af master – januar måned – afslører, at dette – i givet fald – må tilskrives 2 forhold:
1) De nuværende mastehylder er anbragt med en unødvendig stor lodret afstand.
2) De enkelte master er placeret uden nogen form for struktur, hvilket medfører, at et betydeligt antal hyldemeter er uanvendelige.
Anm.: Der henvises til fremsendt forslag til SHS’s generalforsamling 2017.
Løsning 1)
Afstanden mellem de enkelte hylder justeres ned til det nødvendige. Efterfølgende kan der placeres 1 hylde ekstra pr. sektion – i alt 4 nye hylder. 4 hylder – placeret samlet – reserveres til master på op til 10 meter. Hver af disse hylder kan rumme 6 master (2 x 3) i alt 24 master. Ved dette tiltag opnås en betydelig forøgelse af mastehusets samlede kapacitet samt, at mindre master ikke ligger i vejen for de lange master, ved at spærre en hylde i dens fulde længde på ca. 19 meter.
-o-o-o-
En hurtig optælling af master – februar måned – viser, at der er placeret ca. 69 master i mastehuset. Heraf er flere UNDER 12 meter. De er fordelt med hhv. 18 – 14 – 13 og 24 i hver sektion. Antallet på de enkelte hylder varierer fra 1 til 6 master!!
Løsning 2)
En struktureret placering af de lange master – på de nuværende 24 hylder – herunder bl.a., at bomme placeres i forlængelse af masten på de 19 meter lange hylder – IKKE ved siden af masten – hvor de blokerer for den næste mast – vil forøge mastehusets kapacitet yderligere. Med i gennemsnit på 3 master pr. hylde vil der være plads til 72 lange master i mastehuset.
Mastehusets kapacitet vil herefter være: 24 korte- og 72 lange master= 96 master.
Grundlaget for at forbyde bådejere, med master under 12 meter, at benytte havnens nye mastehus, og adgang til taljer, ses således ikke at være til stede.

Aa. Jaenicke – Medlem af SHS