Ekstraordinær Generalforsamling 2017

På den ordinære generalforsamling d.11. marts 2017 blev forslaget om ændring af  vedtægternes §§ 4 og 12 vedtaget, men der var ikke nok medlemmer til stede til at forslaget kunne vedtages endeligt. Derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling:

SHS indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling

Lørdag d. 8 april 2017 kl. 13.00 i klubhuset på Havneøen Mågen

Dagsorden for Generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af reviderede klubvedtægter
3. Eventuelt

Se forslag til de ny vedtægter her

SHS – Generalforsamling 2017 – Vedtægtsændring – § 12

Tegningsret – Indledende bemærkninger:

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af vedtægterne, hvem der kan tegne foreningen økonomisk. Man regner selvfølgelig aldrig med, at man selv vil blive en af de foreninger, hvor formanden eller kassereren ”er løbet med kassen”, men det sker desværre alt for ofte, og det er hver gang en ulykkelig situation – både for foreningen men også for den person, der har brugt foreningens penge.

Hvis man skal sikre sig bedst muligt mod svindel og underslæb, er løsningen at skrive i sine vedtægter, at foreningen kun kan tegnes af to personer i fællesskab.

De nuværende vedtægter, § 12 sidste afsnit, er helt i overensstemmelse med ovenstående.

  1. Foreningen tegnes af formanden.
  2. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.
  3. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i foreningen.

Efter indsigelse fra Danske Bank, vedrørende kassererens løbende betalinger via Netbank, foreslår bestyrelsen, at sætningen – ”Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formand som kasserer” – slettes. Hvorefter formanden giver kassereren en fuldmagt!!

Helt ærligt – det er direkte uansvarligt.

Problemstillingen i forbindelse med kassererens betaling af løbende regninger, via netbank, kan IKKE løses ved at fjerne sætningen: ”Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer” – fordi vedtægternes beskyttelse mod svindel og underslæb derved samtidigt forsvinder.

Problemstillingen er, at man blander 2 ting sammen i forbindelse med netbank.

1) Indkøb (beslutning om) af diverse varer og tjenesteydelser, der – jfr. vedtægterne – der kræver underskrift/godkendelse af såvel formand som kasserer, og

2) Betaling (efterfølgende) for ovennævnte varer og tjenesteydelser, f. eks. via netbank. Gennemførelse af disse betalinger kræver IKKE underskrift/godkendelse af såvel formand som kasserer.

Der fremsættes herved nedenstående ændringsforslag til § 12, sidste afsnit, til bestyrelsens forslag:

  1. Foreningen tegnes af formanden. (Uændret)
  2. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. Kassereren kan – via netbank – efterfølgende og egenhændigt, betale de løbende regninger i forbindelse med ovennævnte dispositioner. (Tilføjelse)
  3. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening. (Uændret)

Aage Jaenicke – SHS

Det “nye” mastehus – Forbud eller kapacitet?

Det lokale Ø-udvalg har nedlagt et forbud mod, at master under 12 meter placeres i det nye mastehus. Disse master henvises til det gamle mastehus, hvor der som bekendt ikke findes taljer til håndtering af master.
Denne beslutning søges begrundet med, at der ikke er plads i det nye mastehus, hvis man er sent ude. En nærmere gennemgang af indretning og placering af master – januar måned – afslører, at dette – i givet fald – må tilskrives 2 forhold:
1) De nuværende mastehylder er anbragt med en unødvendig stor lodret afstand.
2) De enkelte master er placeret uden nogen form for struktur, hvilket medfører, at et betydeligt antal hyldemeter er uanvendelige.
Anm.: Der henvises til fremsendt forslag til SHS’s generalforsamling 2017.
Løsning 1)
Afstanden mellem de enkelte hylder justeres ned til det nødvendige. Efterfølgende kan der placeres 1 hylde ekstra pr. sektion – i alt 4 nye hylder. 4 hylder – placeret samlet – reserveres til master på op til 10 meter. Hver af disse hylder kan rumme 6 master (2 x 3) i alt 24 master. Ved dette tiltag opnås en betydelig forøgelse af mastehusets samlede kapacitet samt, at mindre master ikke ligger i vejen for de lange master, ved at spærre en hylde i dens fulde længde på ca. 19 meter.
-o-o-o-
En hurtig optælling af master – februar måned – viser, at der er placeret ca. 69 master i mastehuset. Heraf er flere UNDER 12 meter. De er fordelt med hhv. 18 – 14 – 13 og 24 i hver sektion. Antallet på de enkelte hylder varierer fra 1 til 6 master!!
Løsning 2)
En struktureret placering af de lange master – på de nuværende 24 hylder – herunder bl.a., at bomme placeres i forlængelse af masten på de 19 meter lange hylder – IKKE ved siden af masten – hvor de blokerer for den næste mast – vil forøge mastehusets kapacitet yderligere. Med i gennemsnit på 3 master pr. hylde vil der være plads til 72 lange master i mastehuset.
Mastehusets kapacitet vil herefter være: 24 korte- og 72 lange master= 96 master.
Grundlaget for at forbyde bådejere, med master under 12 meter, at benytte havnens nye mastehus, og adgang til taljer, ses således ikke at være til stede.

Aa. Jaenicke – Medlem af SHS

Elinstallationer i båden

I samarbejde med HBK indbydes til et foredrag om elinstallationer søndag d. 19. februar 2017 kl. 13.00 i klubhuset på Mågen. Se indbydelse her

Bemærk at Café Mågen er åben og at der ønskes tilmelding til HBK

 

Glædelig Jul

Billedresultat for julemand clipart

Kære sejlerkammerater

Alle medlemmer af SHS ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Traditionen tro mødes vi på årets sidste dag, den 31. december, kl. 12.00
i klubhuset til vin og kransekage.

Der bliver anledning til at byde vores nye bestyrer af klubhuskøkkenet velkommen..

Med ønsket om en rigtig god sejlsæson i det nye år.

Bestyrelsen

Klubaften

Nu hvor bådene er kommet på land og standeren er taget ned indskrænker vi klubaftenerne til første tirsdag i måneden.

Første gang er tirsdag d. 6. december.

Kom og deltag i snakken og husk at medbringe kaffe / the til eget forbrug.

Stander ned

Kære sejlere,

Bådene er ved at komme på land, og standeren skal ned. Som tidligere annonceret, sker det lørdag den 12. november 2016 kl. 14.00 .

Efter nedtagningen serveres som sædvanlig ” en lille en” med efterfølgende buffet. Da cafeen er lukket, bedes I selv medbringe følgende:  tallerkener, bestik, glas, kopper samt kaffe/te og drikkevarer (vin , øl, vand etc).

Under spisningen vil der være en lille konkurrence, og efter frokosten afholdes som sædvanlig lotteri med flotte præmier.

Pris for buffet DKK 150,- per person, betales til Bente  inden buffeten starter.

Tilmelding til buffeten. Venligst send en mail til Bente Henriksen på følgende mailadresse: Rugbjerg2@gmail.com.

Tilmelding til buffet senest 4.11.2016. Bemærk at tilmeldingen er bindende.

Håber vi ses!

Aktivitetsudvalget